مجموعه ها و حساب اعداد

مجموعه ها و حساب اعداد

مجموعه ها و حساب اعداد
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: bookm001
امتیاز جایزه: 100
وضعیت موجودی: 999
قیمت: 2,000 تومان
مقدار امتیاز لازم برای خرید این محصول: 10000
مشخصات کتاب
نام کتاب: مجموعه ها و حساب اعداد
نویسنده: گروه تالیف انتشارات پژوهشگر برتر
سال تهیه: 1394

******************************
 
فهرست مطالب

فصل اول: حساب اعداد طبیعی

بخش 1: يادآوري
كشف الگو توسط ماشين حساب/مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ تقدم و تأخر انجام عمل‌ها/ بخش‌پذیری بر2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 15 و غیره / مجموعه اعداد حسابي (يا اعداد درست)/کار(ارایه 8 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: مقسوم‌عليه
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مقسوم‌عليه / باقي‌مانده‌/ عدد اول/عدد خنثي/ عدد مركب / مجموعه‌‌ي اعداد اول / بزرگ‌ترين مقسوم‌عليه مشترك دو عدد/ روش استفاده از تعريف/ روش تقسيم‌هاي متوالي/ روش نردباني/کار(ارایه 12سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: مضرب
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مضارب طبيعي/ كوچك‌ترين مضرب مشترك دو عدد / روش استفاده از تعريف / روش استفاده از قانون /کار(ارایه 10سوال برای درک بیشتر)

بخش 4: توان
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ عدد توان‌دار/ عدد مربع كامل يا مجذور/ حاصل ضرب دو عدد توان‌دار با پايه برابر/کار(ارایه 15سوال برای درک بیشتر)

آزمون (1){شامل 23 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 16 سوال تشریحی}

 
فصل دوم: اعداد صحیح

بخش 1: مفاهیم اعداد صحیح
توجه به الگوهای زیبای اعداد /مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/محور اعداد صحيح/ قرينه‌ي عدد // بردار / انتقال /کار(ارایه 12 سوال برای درک بیشتر)
 
 
بخش 2: جمع عددهای صحیح
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ جمع كردن دو عدد صحيح مثبت / خاصيت تعويض‌پذيري/ مفهوم جمع متناظر با بردار/ استفاده از تعويض پذيري در ارايه يك تكنيك/ درك مفهوم قرينه‌ي مجموع دو عدد /کار(ارایه 7سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: تفریق عددهای صحیح
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/کار(ارایه4سوال برای درک بیشتر)

آزمون (1){شامل 7 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 9 سوال
تشریحی}

 
فصل سوم: مجموعه عددهای صحیح

بخش 1: مجموعه
جادوی ریاضی /مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/مجموعه تهی/عضویت/مجموعه اعداد طبیعی/ مجموعه اعداد حسابی/ مجموعه اعداد صحیح/زیرمجموعه//کار(ارایه 14 سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: عدد صحیح
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ جمع و تفریق اعداد صحيح/ضرب اعداد صحيح /تقسیم اعداد صحيح /ساده کردن کسرها/کار(ارایه 19سوال برای درک بیشتر)

آزمون (1){شامل 13 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 9سوال تشریحی}

 
فصل چهارم: حساب

بخش 1: توان
خوب نگاه کن و بعد پاسخ بده/مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ مرور قوانین ضرب و تقسیم اعداد تواندار/کار(ارایه 20سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: دستگاه های شمار
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/معرفی مبنا با استفاده از رسم شکل/ معرفی مبنا با استفاده از تقسیم های متوالی/ جمع و ضرب اعداد در مبناهای مختلف/تبدیل مبناهای غیر ده به مبنای ده /کار(ارایه 8 سوال برای درک بیشتر)
 
بخش 3: جذر
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/مجذور عدد/محاسبه جذر حاصلضرب دو عدد/ محاسبه جذر حاصل تقسیم دو عدد/ روش محاسبه جذر تقریبی اعداد/مجذور کامل/ /کار(ارایه 10سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 30 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 16 سوال تشریحی}

 
فصل پنجم: اعداد گویا

بخش 1: معرفی عدد گویا
آماده سازی اندیشه / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ واحد/ محور اعداد گویا/ کسر تحویلناپذیر / ساده کردن کسرها / مفهوم قرینه یک عدد /کار(ارایه 10سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: جمع عددهای گویا
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/جمع کسرها با مخرجهای مساوی /جمع کسرها با مخرجهای نامساوی/مقایسه کسرها /کار(ارایه 6 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: تفریق عددهای گویا
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / تفریق اعداد گویا با استفاده از محورها /کار(ارایه 7 سوال برای درک بیشتر)

بخش 4: ضرب و تقسیم عددهای گویا
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / ضرب کسرها / تقسیم کسرها / معکوس کسرها /کار(ارایه 6 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 22 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 30 سوال تشریحی}

 
فصل ششم: حساب و مجموعه های اعداد

بخش 1: مجموعه اعداد طبیعی
آماده سازی اندیشه با مربع های وفقی / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ بسته بودن مجموعه اعداد طبیعی به جمع و ضرب / اعداد اول و مرکب /مقسوم علیه های طبیعی اعداد /روش مشخص کردن اعداد اول/ یادآوری و تکمیل قوانین توان/ جمع و تفریق اعداد تواندار /کار(ارایه 15سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: جذر
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/روش بدست آوردن جذر اعداد مختلف / امتحان جذر / تقریب نقصانی/ روش محاسبه درصد خطا /جمع کسرها با مخرجهای نامساوی/مقایسه کسرها /کار(ارایه 7 سوال برای درک بیشتر)

بخش 3: مجموعه اعداد صحیح
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / جمع و تفریق اعداد صحیح / ضرب و تقسیم اعداد صحیح / کار(ارایه 13 سوال برای درک بیشتر)

بخش 4: مجموعه اعداد گویا
مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین) / جمع و تفریق اعداد گویا / ضرب و تقسیم اعداد گویا / اعداد اصو کنک / روش های مقایسه دو عدد گویا /کار(ارایه 16 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 24 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 17 سوال تشریحی}

 
فصل هفتم: اعداد حقیقی و آمار

بخش 1: مجموعه : اعداد حقیقی
فلوچارت ارتباط بین تمام مجموعه های اعداد / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/ معرفی روش‌های کار با اعداد گنگ / ارتباط بین اعداد گویا با اعداد گنگ /کار(ارایه 15سوال برای درک بیشتر)

بخش 2: آمار
علم آمار / مفهوم(ارایه خلاصه ای از نکات،تعاریف و قوانین)/دامنه تغییرات داده ها / طبقه بندی داده ها / میانگین / متوسط دسته /نمودار ستونی /کار(ارایه 5 سوال برای درک بیشتر)


آزمون (1){شامل 19 سوال چندگزینه‌ای}
آزمون (2){شامل 11 سوال تشریحی}

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart