قرآن و تحول فرهنگی در جزیرة العرب عصر نزول

قرآن و تحول فرهنگی در جزیرة العرب عصر نزول

قرآن و تحول فرهنگی در جزیرة العرب عصر نزول
قرآن و تحول فرهنگی در جزیرة العرب عصر نزول
تولید کننده: انتشارات پژوهشگر برتر
کد محصول: Book95-4
امتیاز جایزه: 2000
وضعیت موجودی: 870
قیمت: 30,000 تومان
مقدار امتیاز لازم برای خرید این محصول: 20000
معرفی بیشتر کتاب قرآن و تحول فرهنگی در جزیرة العرب عصر نزول
 
نویسنده: دکتر هاجر عاشوری نالکیاشری
ناشر: پژوهشگر برتر
تعداد صفحه: 470
چاپ اول: 1395
شابك: 9-2-95142-600-978پیشگفتار. 1
مقدمه. 3

فصل اول. 7
کلیات... 7

1-1.  تعريف فرهنگ   7
1-2. تحول فرهنگي  10
1-3. جاهلیت   11

فصل دوم. 14
محیط عصر نزول. 14

مقدمه. 14
2-1. محیط جغرافيايي و تاريخي عصر نزول قرآن کریم. 15
2-2. وصف قران از فرهنگ جزیرة العرب عصر نزول. 18
2-3.  جاهليت در قرآن. 20

فصل سوم. 28
ربط و تعامل قرآن با فرهنگ جزیرة العرب... 28

مقدمه. 28
3-1. روابط قرآن با فرهنگ عصر نزول قرآن. 31
3-1-1. تأیید و تثبیت   31
3-1-3. رد و ابطال  36
3-1-4. تأسیس   36
3-2. مؤلفه های اصلی فرهنگ جزیرة العرب، پیش از نزول قرآن و ربط و تعامل قرآن با آن ها 37
3-2-1. ربط و تعامل قرآن با دین در عصر نزول. 38
3-2-1-1. تأیید و تثبیت   38
3-2-1-1-1. حنفیت   38
3-2-1-2. گزینش و اصلاح  39
3-2-1-2-1. یهودیت و نصرانیت   39
3-2-1-2-2.صابئیت   40
3-2-1-2-3. مجوسیت   42
3-2-1-3. رد و ابطال  43
3-2-1-3-1. دهری گری  43
3-2-2. ربط و تعامل قرآن با باورها و اعتقادات در عصر نزول. 44
3-2-2-1. تأیید و تثبیت... 45
3-2-2-1-1. اعتقاد به خدای یکتا 45
3-2-2-2. رد و ابطال  45
3-2-2-2-1. بت پرستی  46
3-2-2-2-2.  خرافه پرستی  49
3-2-2-2-3. قرار دادن سهم و نصیب برای خداوند  52
3-2-2-2-4.  قرباني فرزندان براي بت‌ها 53
3-2-2-2-5. تطیّر و فال زنی  54
3-2-2-2-6. تحریم طیبات   55
3-2-2-2-7. پرستش ملائکه 58
3-2-2-2-8. پرستش جن  60
3-2-2-2-9. ثنویت   61
3-2-2-2-10.  تثلیث   63
3-2-2-2-11. اعتقاد به فرزند دختر داشتن خداوند  65
3-2-2-2- 12. شرک   65
3-2-2-2-13. اعتقاد به ارواح خبیثه 69
3-2-2-2-14.  سحر  70
3-2-3. ربط و تعامل قرآن با شعائر مذهبی در عصر نزول. 74
3-2-3-1. تأیید و تثبیت   75
3-2-3-1-1. حج  75
3-2-3-1-2.   حرمت ماه های حرام 77
3-2-3-1-3.  احترام به شعائر حج  80
3-2-3-2. گزینش و اصلاح  81
3-2-3-2-1. طواف   83
3-2-3-2-2. تلبیه 85
3-2-3-2-3. قربانی  85
3-2-3-3. رد و ابطال  87
3-2-3-3-1. افتخار به نياكان بعد از مراسم حج  88
3-2-3-3-2. جدال و فسوق در حج  89
3-2-3-3-3. صفير و سوت زدن به جاي نماز 90
3-2-4. ربط و تعامل قرآن با اوضاع علمی و فرهنگي عصر نزول. 91
3-2-4-1. گزینش و اصلاح  93
3-2-4-1-1. شعر در جاهلیت   93
3-2-4-2. رد و ابطال  95
3-2-4-2-1. جهل و بی سوادی  95
3-2-4-2-2. خرافه گرائی  97
3-2-4-2-3. ضعف عقلانيت   98
3-2-4-2-4. تقليد كوركورانه از نياكان  100
3-2-5. ربط و تعامل قرآن با مسئله خانواده در عصر نزول. 102
3-2-5-1. تأیید و تثبیت   103
3-2-5-1-1. ازدواج با تعیین مهریه 103
3-2-5-1-2. طلاق  103
3-2-5-1-3. مهریه 103
3-2-5-2. گزینش و اصلاح  104
3-2-5-2-1. لعان  105
3-2-5-2-2. ايلاء 108
3-2-5-2-3. متعه 111
3-2-5-3. رد و ابطال  112
3-2-5-3-1. کالا پنداشتن زن در جاهلیت   114
3-2-5-3-2.  نداشتن استقلال اقتصادی  115
3-2-5-3-3. ازدواج های ظالمانه 116
3- 2-5-3-4. نامحدود بودن طلاق  117
3-2-5-3-5. سه طلاقه کردن در یک مجلس   118
3-2-5-3-6. ظهار 120
3-2-5-3-7. كراهت داشتن از فرزند دختر  125
3-2-5-3. زنده به گور کردن دختران  127
3-2-5-3-9. فرزندكشي  128
3-2-6. ربط و تعامل قرآن با اوضاع اجتماعي عصر نزول. 129
3-2-6-1.تأیید و تثبیت   131
3-2-6-1-1.  سلام و تحیت   132
3-2-6-1-2. عدم ازدواج با محارم 132
3-2-6-1-3. وفای به عهد و پیمان  132
3-2-6-1-4. ولیمه دادن  136
3-2-6-1-5. سخاوت   137
3-2-6-1-5. شجاعت   140
3-2-6-1-6.  میهمان نوازی  140
3-2-6-2. گزینش و اصلاح  141
3-2-6-2-1. بـرده دارى  142
3-2-6-2-2. قصاص    148
3-2-6-2-3. دیه 153
3-2 -6-3. رد و ابطال  154
3-2-6-3-1. تعصب قبيله اي  154
3-2-6-3-2. امتیازات طبقاتی  158
3-2-6-3-3. فحشا و زنا 160
3-2-6-3-4. شراب و قمار 163
3-2-6-3-5. افتخار به نياكان  169
3-2-6-3-6. فرزند صلبی پنداشتن فرزند خوانده 170
3-2-6-3-7. نسيء 171
3-2-6-3-8. خوردن حيوانات حرام‌گوشت و مردار 177
3-2-6-3-9. قتل نفس   179
3-2-7. ربط و تعامل قرآن با نظام اقتصادي جزيرة العرب عصر نزول. 179
3-2-7-1. تأیید و تثبیت   180
3-2-7-1-1. تجارت   180
3-2-7-1-2. کشاورزی و دامداری  182
3-2-7-2. گزینش و اصلاح  183
3-2-7-2-1. بیع و معامله 184
3-2-7-2-2. ارث   185
3-2-7-3. رد و ابطال  188
3-2-7-3-1. غارتگری  189
3-2-7-3-2. ربا خواری  190
3-2-7-3-3. خوردن مال يتيم  192
3-2-7-3-4. كم‌فروشي و بي‌عدالتي  193
3-2-8 . ربط و تعامل قرآن با اوضاع سياسي عصر نزول. 194
3-2-8-1.  گزینش و اصلاح  195
3-2-8-1-1. هم پیمانی  195
3-2-8-2. رد و ابطال  196
3-2-8-2-1. ظلم و ستم گری  196
3-2-8-2-2. عصبیت جاهلی و نظام قبیله گرایی  197
3-2-8-2-3. جنگ و خونریزی  201
3-2-8-2-4. حمایت از ظالم  202
نتیجه گیری  203

فصل چهارم. 205
تحول آفرینی قرآن کریم در قلمروهای مختلف... 205

مقدمه. 205
4-1. تغيير بينش و افكار و عقايد. 206
4-1-1. تغيير افكار و عقايد دربارة مبدأ هستي  211
4-1-2. معرفي فرجام و پايان هستي  215
4-1-3. معرفي رسالت به عنوان مسير بين آغاز و انجام هستي  217
4-2. تحول آفرینی قرآن در قلمرو اخلاق.. 220
4-2-1. نقش اخلاق در ایجاد تحول  221
4-2-2. چگونگی ایجاد تحول در اخلاق توسط قرآن  224
4-2-2-1. تبيين شخصيت انسان و عوامل صعود و سقوط او  225
4-2-2-2.  تحول ارزش‌ها و تبيين ضد ارزش‌ها 229
4-2-2-3. تغيير رفتار و كردار 236
4-2-2-4. ترسيم اصول كلي نظام ارزشي و اخلاقي توسط قرآن  244
4-2-2-5. معرفي الگوهاي برتر اخلاق  247
4-3. تحول آفرینی قرآن در قلمرو علم و فرهنگ... 254
4-3-1. جايگاه علم و دانش در قرآن  258
4-3-2. اهميت تفكر و تعقل  260
4-3-3. توجه به علم و عالمان و مبارزه با جهل و خرافات   264
4-3-4. تشويق قرآن به علم‌آموزي  269
4-3-5 . نقش مستقیم قرآن کریم در پیدایش علوم 273
4-3-6. نقش غيرمستقيم قرآن کریم در پيدايش علوم 275
4-4. تحول آفرینی قرآن درقلمرو ادبیات و هنر. 276
4-4-1. تحول‌آفريني قرآن در عرصة ادبيات   277
4-4-2. نقش‌آفريني قرآن در عرصة هنر  286
4-4-2-1. هنر تلاوت قرآن  288
4-4-2-2. هنر خوشنويسي  288
4-3-2-3. هنر قصه در قرآن  289
4-4-2-4. هنر قرآن در بيان تمثيل  291
4-5. تحول آفرینی قرآن در قلمرو خانواده و اجتماع. 294
4-5-1. سالم‌سازي محيط اجتماع در ساية امر به معروف و نهي از منكر  296
4-5-2. وضع قوانين و مقررات اجتماعي  299
4-5-3. توجه به حقوق انساني  301
4-5-4. برقراري عدالت اجتماعي و رفع تبعيض نژادي  305
4-5-5. ايجاد مدل‌هاي رفتاري و گفتاري براي ايجاد روابط انساني پايدار 312
4-6. تحول آفرینی قرآن در قلمرو اقتصاد 315
4-6-1. سياست اقتصادي فردي و اجتماعي قرآن  319
4-6-1-1. عدالت‌محوري عامل سلامت اقتصادي  320
4-6-1-2. انفاق و پرداخت زكات   323
4-6-1-3. دوري از اسراف و تبذير  325
4-6-1-4. نهي از كم‌فروشي  328
4-6-1-5. تحريم ربا 330
4-6-1-6. تحريم ثروت‌اندوزي از راه نامشروع  332
4-7. تحول آفرینی قرآن در قلمرو سياست و حکومت... 334
4-7-1. پذیرش ولایت الله و نفی طاغوت   335
4-7-2. تشکیل حکومت اسلامی  336
4-7-3. تنظيم روابط سياسي سالم  339
4-7-4. اصول سياست خارجي در اسلام 343
4-7-4-1. دعوت   344
4-7-4-2. امر به معروف و نهي از منكر  344
4-7-4-3. جهاد 345
4-7-4-4. دوستي با حق و دشمني با باطل  347
4-7-4-5. ظلم‌ستيزي و نفي اطاعت از زمامداران باطل  349
4-7-4-6. نفي سبيل  354
4-7-4-7. حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامي  355
4-7-5. ارائة مدل عملی در قلمرو سياست و حكومت   357

فصل پنجم. 365
شیوه های فرهنگ آفرینی قرآن. 365

5-1. شیوه های تحول آفرینی قرآن کریم. 365
5-1-1. هم‌نوايي با فطرت انسان‌ها 367
5-1-2. تكريم مخاطب   373
5-1-3. آسان‌گيري  377
5-1-4. تشويق  378
5-1-5. بشارت و انذار 381
5-1-6. روش تحريك احساسات و عواطف   387
5-1-7. نصيحت و خيرخواهي  389
5-1-8. وصيت و سفارش   389
5-1-9. بهره‌گيري از شيوة پرسشگري  391
5-1-10. استفاده از شيوة تدريج  394
5-2-11. استفاده از تكرار 401
5-1-12. استفادة گسترده از تمثيل  403
5-1-13. حكمت و موعظه و جدال احسن  409
5-1-13-1. «حكمت» 410
5-1-13-2. موعظه حسنه 410
5-1-13-3. جدال احسن  413
5-1-14. بهره‌گيري از شيوة دعوت   417
5-1-15. معرفي الگوهاي عيني  420
خلاصه و نتایج  427
منابع و مآخذ  437
 
 

 

نوشتن نظر در مورد این محصول

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:فروشگاه اینترنتی انتشارات پژوهشگربرتر © 2018-1392 , Powered By OpenCart